وب سایت های گروه

شركت توسعه خدمات طرفه نگار

شركت توسعه خدمات طرفه نگار، بزرگترین شركت تابعه از مجموعه شركت های گروه شركت های طرفه نگار می باشد كه همسو با سایر شركت های این مجموعه در راستای ارائه خدمات و در جهت ایجاد رضایت مندی در مشتریان نرم افزارهای تولیدی این مجموعه حركت نموده و توجه خود را به ارائه خدمات پس از فروش به طیف وسیع مشتریان نرم افزارهای تولیدی گروه شركت های طرفه نگار در اصناف و مشاغل مختلف در داخل مرزهای کشور و در آینده ای نزدیک در بازارهای سایر کشورهای همسایه معطوف نموده است.

 

خدمات پشتیبانی

نحوه ی ارائه ی خدمات پشتیبانی گروه شركت های طرفه نگار به دو دسته تقسیم می شود:

-خدمات غیر حضوری

-خدمات حضوری