وب سایت های گروه

مقاله ها

امکانات جانبی

امکاناتقیمت (ریال)1011121321222324313233414244
تنظیم ستونهای فاكتور -
هشدار كمتر بودن قیمت فروش از خرید -
سفارش لیستی كالا 200000
ذخیره موقت و خروج -
چند انباره (حواله بین انبارها) 200000
معین اشخـاص با ریزكالاها و چكها 200000
اعمـال واسطه 200000
سطح دسترسی كاربران 200000
ثبت چكهای ضمانتی(امانی) 200000
مغایـرت گیـری (مغایرت بانكی و ...) 200000
تبدیل اسنـاد موقت به دائم و دائم به موقت 200000
دریافت از ... پرداخت به ... 200000
تیپ قیمت 200000
سود ناویژه -
تراز 6 و 8 ستونی -
دسته بندی طرف حسابها و چكها (منطقه بندی) 200000
خروجی Text ، Excel ، HTML 200000
تعریف كلید فـوری -
گزارش عملكرد كالا طی دوره 200000
مرور حسابها -
كاردكس ریالی كالا 200000
طراحی فاكتور توسط كاربر 200000
تولیـد فرموله 200000
توضیحات چند سطری 200000
امكان خلاصه فاكتور 200000
سرشكن هزینه در قیمت خرید 200000
تجزیه 200000
امكان ثبت سند مشابه و سند معكوس 200000
فی فـروش بر اساس درصدی از خرید 200000
امكان ثبت سند برای پیش فاكتـور 200000
ثبت و گزارش سابقه همكاران 200000
امكان درج چكهای پاس نشده هر شخص در انتهای فاكتور -
امكان خروج كالا با سر فصل دلخـواه 200000
حداكثر مبلغ و تعـداد كل چكهـای صـادره در یك ماه 200000
امكان ورود لیستی اسناد دریافتی و پرداختی 200000
سود و ترازنامه بر اساس آخرین قیمت خرید یا قیمت دلخواه هر كالا 200000
امكان درج نحوه تسویه حساب در چاپ فاكتور -
پرینت حواله خـروج و رسید هنگام صدور فاكتور 200000
امكان عدم نمایش ریز قیمتها در فاكتور فروش 200000
تعیین حداقل و حداكثر مبلغ برای هر كالا 200000
لیست بدهكاران از یك تاریـخ خاص 200000
عدم ثبت سند و فاكتور/فقط پرینت فاكتور 200000
خدمات برحسب در صدی از مبلغ كل فاكتور 200000
ادغام معین چند طرف حساب 200000
پورسانت درصدی از سود فروش 200000
گزارش كالاهای فروش نرفته 200000
امكان تعریف دسته چك 200000
مراكز هزینه 400000
پرینت روی چك 400000
چاپ باركد 400000
پرینت حواله پخش 200000
تهیه لیست قیمتها 200000
شماره سریال 200000
شماره دوم فاكتـور 200000
انتخاب عكس برای هر كالا 200000
اقساط و گزارشات مربوطه 400000
فروش فوری (فروش نقدی) 400000
لیست سیاه مشتریان 200000
فاكتور اشانتیون 200000
پورسانت سطری 200000
كنترل كد فروشنده (زمان صدور فاكتور) 200000
امكان معین ارزی 200000
توضیحات پیش فرض 200000
چند شركتی 200000
تخفیفات متنوع -
امكان فاكتور ارزی 200000
تسویه فاكتور به فاكتـور 200000
دو واحدی انبار 200000
خلاصه سند 200000
رأس چك 200000
رأس فاكتور 200000
تاریخ میلادی 200000
تراز تركیبی اسناد دریافتی و پرداختی -
لیست بدهكاران از تاریـخ فاكتور 200000
عدم نمایش معین یك منطقه خاص 200000
چاپ فیش نقدی صدور به بانك 200000
خدمات به حساب واسطه 200000
استفاده از دستگاه Display 200000
امكان لود اسناد از سایر برنامه ها (فایل PDF) 200000
استفاده از دستگاه صندوق پول (pos) -
فاكتور VAT -
استفاده از ترازو دیجیتالی -
آزادسازی سرفصل ها 200000
کرایه مشتری 200000
چند ارزی 400000
هزینه حمل 400000
اس ام اس / SMS 400000
تعریف کلید فوری -
لیست بدهكاران از یك تاریـخ خاص 200000
مراكز هزینه و مراكز درآمد 400000
كنترل كد فروشنده (زمان صدور فاكتور) 200000
استفاده از دستگاه Caller ID 400000
گزارشات تجمعی 400000
دارای این امکان می باشد. قابل افزودن این امکان می باشد. قابل افزودن این امکان نمی باشد.